آداب اجتماعی در محیط کار!
– در مقابل یخچال اداره کمی از خود نجابت نشان دهید. غذایی را که متعلق به شما نیست نخورید.
– پس‌مانده‌ی غذای‌تان را پیش از آنکه به شکل کابوس رادیواکتیو درآید، به خانه ببرید یا دور بریزید.
– هنگام صحبت با تلفن همراه، فریاد نکشید. همیشه خوب نشنیدن صدای فرد مقابل، به این معنی نیست که او نیز صدای شما را خوب نمی‌شنود.

postTitle89