ضرب المثل های چینی
– آنکه تهمت می زند هزار بار می کشد و قاتل فقط یکبار.
– اگر نخ دراز باشد، بادبادک خیلی دور پرواز می کند.
– اگر پول داشته باشی اژدها هستی و اگر پول نداشته باشی کرم.
– اگر پیر هستید اندرز بدهید. اگر جوان هستید، اندرز پذیر باشید.
– اگر فقیر با ثروتمند معاشرت کند، دیگر شلوار نخواهد داشت که به پا کند.

postTitle86