وقتی کودک کثیف کاری کرد یا چیزی را شکست!!!
* مادر ناآگاه مي گويد:
تو برو عقب، تو دست نزن
نیازی نیست شما کاری بکنی.
دست نزن، بدتر میشه
دست بزنی، دستت را می‌بره
(غرغر، داد و فریاد، سرزنش ممنوع)
* مادر آگاه مي گويد:
برو جارو بیار، کمک کن جمعش کنیم.
برو دستمال بیار، خشکش کنیم.
دمپایی بپوش، پات زخمی نشه.
(وقتی در تمیز کردن محل، کودک کمک و همکاری کند، یاد می‌گیرد مسئولیت کارش را بپذیرد.
نظم و نحوه تمیز کردن را می‌آموزد.
کمتر تحقیر می‌شود. همکاری و کمک را می‌آموزد.)

postTitle83