رفتارهای مناسب در مکان‌های اجتماعی!
– وقتی کسی با شما صحبت می‌کنید به سمت دیگری نگاه نکنید.
– وقتی در حال صحبت با کسی هستید، موبایل‌تان را چک نکنید.
– مثبت‌اندیش باشید و حرف‌های منفی و انتقادات را نزد خودتان نگهدارید.
– از جملات مودبانه استفاده کنید.
– از میزبان تشکر کنید.
– در مکان‌های عمومی از واژه‌های نامناسب استفاده نکنید.
– بی‌ادب نباشید.

postTitle82