والدین سخت گیر دقت کنند!
تربیت قانونمند خوب است اما یک کودک ۳ ساله نمی تواند ده ها قانون را همزمان رعایت کند! باید قوانین شما برای کودک، اندک و شفاف باشد.
هر وقت یک قانون تبدیل به عادت شد، قانون جدیدی وضع کنید.
*
تشخیص بیش فعالی کودک فقط با نظر متخصصین امکان پذیر است. به کودکانی که بازی یا ورجه ورجه زیادی می کنند برچسب بیش فعالی نزنیم.

postTitle79