ضرب المثل مصری
تندرستی، تاجی است بر سر انسان سالم ولی هیچ کس جز یک بیمار این تاج را نمی بیند.
*
ضرب المثل ژاپنی
باید حریف را به کمک حریف دیگری بدام انداخت.
*
ضرب المثل هندی
سکوت هرگز اشتباه نمی کند و هر چه طولانی تر باشد، بهتر قضاوت می کند.
*
ضرب المثل ایرانی
اگر سخن نقره است، خاموشی طلا است.

postTitle76