رفتارهای مناسب در مکان‌های اجتماعی!
– گفتن “بله” به جای “آره”.
– اگر درخواستی دارید، از واژه‌ی لطفا استفاده کنید.
– تشکر کنید.
– صحبت دیگران را قطع نکنید.
– هنگام قطع کردن یا ورود به یک مکالمه، عذرخواهی کنید.
– وقتی کسی چیزی می‌گوید که با آن موافق نیستید، چشم‌های‌تان را گرد نکنید.
– وقتی کسی با شما صحبت می‌کنید به سمت دیگری نگاه نکنید.

postTitle75