چطر خلاقیت کودک را برانگیزیم؟!
برای کودک کاردستی درست نکنید، اجازه دهید خودش هرچی دوست دارد بسازد.
کاردستی عجق وجق کودک هوش و خلاقیتش را بالا می برد ولی کاردستی شیک و ترتمیز شما ذهن او را می بندد و کودک فقط فکر الگو خواهد رفت و خودش فکر نخواهد کرد.

postTitle74