ضرب المثل بلژیکی
متنبه کردن بهتر از متنبه شدن است.
*
ضرب المثل لاتین
اندیشه ی گوینده از گفتارش مهم تر است.
*
ضرب المثل انگلیسی
– یک متر یک متر سخت است ولی یک سانت یک سانت مثل آب خوردن است.
– شوهر به مرد کن نه به پول.
*
ضرب المثل ایتالیایی
از چشم زن دو نوع اشک سرازیر می شود: یکی برای ابراز غم و اندوه و دیگری بخاطر فریب دادن!

postTitle73