برقراری تعادل بین فرزندان!
اگر يكى از فرزندانتان مؤدب و درس خوان است و ديگرى مشكل ساز، فرزند مؤدبتان را به دليل خوب بودن فراموش نكنيد. كارهاى خوبى كه مي كند را تشويق كنيد.
برايش وقت بگذاريد و اگر براى فرزند ديگرتان هزينه اى مي كنيد، برای فرزند مؤدبتان هم انجام دهيد.
اجازه ندهيد فرزند مؤدبتان به مرور تبديل به انسان نامرئى شود. نگذاريد او به اين نتيجه برسد براى اينكه او مركز توجه باشد بايد مشكل درست كند، يا خوب بودن يعنى خواستنى نبودن، يعنى فراموش شدن.

postTitle70